Zelig[冰冷的变色龙]-C/C++/Delphi/Golang小记[记录自己学习,记录Windows/Linux/Mac 学习小记]

Golang-程序的延迟调用 defer

defer 的使用例子

下面的例子可以看出 加了defer后的执行都会后执行
如果全加了 执行就从最后一个先开始执行.

package main

import "fmt" 

func doDefer() {
  defer fmt.Println("1")
  defer fmt.Println("2")
  defer fmt.Println("3")
}

func main () {
  defer fmt.Println("第一个")
  fmt.Println("第二个")

  doDefer()
}

运行效果

相关推荐

评论

 • 昵称 (必填)
 • 邮箱
 • 网址